Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Kapitał jest instrumentem obrotu. Wyróżnić można dwa podmioty biorące udział w obrocie: kapitałodawca, czyli inwestor oraz kapitałobiorca, którym jest przedsiębiorca. Więcej szczegółów, znajdziesz w naszym artykule.

Segmenty

Z rynkiem kapitałowym związanych jest wiele pojęć. Przede wszystkim należy wyróżnić segmenty. Tutaj zalicza się między innymi rynek papierów wartościowych. Przedmiotem obrotu są papiery wartościowe, czyli dokumenty uprawniające do otrzymania określonych świadczeń. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wśród papierów wartościowych znajdują się dokumenty określające wierzytelności i dokumenty określające współwłasności.

Innym segmentem rynku kapitałowego jest rynek hipoteczny. Tutaj przedmiotem obrotu są nieruchomości, a dokładniej mówiąc pożyczki czy kredyty, których zabezpieczeń jest dany budynek. Warto jest wiedzieć, że wszystkie informacje na temat obciążeń hipotecznych muszą być wpisane do ksiąg wieczystych.

Rynek skryptów dłużnych to inaczej mówiąc oświadczenie pożyczkobiorcy w  formie certyfikatów pieniężnych czy weksli. Jest to niejako potwierdzenie zaciągniętego zobowiązania oraz zobligowanie się do spłacenia długu zgodnie z ustalonymi zasadami, w określonym czasie, łącznie z wszystkimi odsetkami.

Kolejnym segmentem rynku kapitałowego jest rynek transakcji terminowych. Są to po prostu umowy kupna/sprzedaży danego dobra. Warto jest zwrócić uwagę na fakt, że sama cena i termin realizacji są wcześniej określone. Można zastosować podział transakcji terminowych na warunkowe i bezwarunkowe.

Rynek kapitalowy

Podmioty

Omawiając rynek kapitałowy należy wskazać wszystkie podmioty biorące w nim udział. Są to inwestorzy, pośrednicy oraz emitenci. Inwestorem jest osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje posiadane dobra finansowe. Celem prowadzonych działań jest uzyskanie korzyści pieniężnych. Pośrednikami na rynku kapitałowym są wszystkie podmioty, które biorą udział w obrocie dobrami finansowymi. Wyróżnić należy również emitentów, czyli podmioty odpowiedzialne za emitowanie określonych dokumentów.

Na rynku kapitałowym wyróżnić należy rynek pierwotny i wtórny. Rynek pierwotny to nic innego jak wyemitowanie papierów wartościowych i ich sprzedaż zainteresowanym inwestorom. Rynek wtórny natomiast to dalszy obrót papierami wartościowymi zakupionymi na rynku pierwotnym. To tutaj dokonywane są transakcje kupna sprzedaży.

Z rynkiem kapitałowym ściśle związane jest pojęcie obrotu. Tutaj należy zaznaczyć, że wyróżnić można obrót giełdowy, pozagiełdowy i na rynku pierwotnym. Omawiając obrót giełdowy należy zaznaczyć, że istnieje naczelna instytucja zajmująca się organizacją i kontrolą obrotu dóbr finansowych. Natomiast w obrocie pozagiełdowym nie ma naczelnej instytucji. Same transakcje oparte są na zasadach kantorowych lub giełd elektronicznych. Obrót pozagiełdowy podobnie jak obrót giełdowy charakteryzuje się występowanie z góry określonych zasad, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty uczestniczące w transakcjach.