IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które umożliwia dodatkowe gromadzenie środków na emeryturę. Prowadzenie IKZE jest dobrowolne.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą prowadzić osoby, które ukończyły 16 rok życia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że osoby w wieku 16-18 lat mogą gromadzić środki nabyte wyłącznie w wyniku stosunku pracy odbywającego się na podstawie umowy o pracę. Sama wysokość wpłacanych środków nie może być wyższa od tych osiągniętych z wyżej wymienionej pracy. Ograniczenie to nie dotyczy osób pełnoletnich. W ich przypadku limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego uzależnione jest od wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne w danym roku lub w szczególnych przypadkach obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia osiągane w danym roku. Należy więc zwrócić uwagę na fakt, że sama podstawa obliczenia maksymalnej wysokości wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być zróżnicowana i różna dla konkretnych podmiotów.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można prowadzić obok Indywidualnego Konta Emerytalnego czy uczestnictwa w programie emerytalnym. Stąd płynie jeden wniosek – możliwe jest jednoczesne gromadzenie dobrowolnych środków na emeryturę. W ten sposób zwiększa się łączna suma zgromadzonych środków.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na IndywidualnymIndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego można gromadzić środki wyłącznie osobiście. Nie można więc założyć konta wspólnie z inną osobą. Taka zasada obowiązywała również w przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferują fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc:

  • domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

W celu zawarcia umowy trzeba będzie skontaktować się z wybraną instytucją. Nie da się jednocześnie prowadzić dwóch czy więcej kont IKZE. W zasadzie ta sama reguła obowiązuje w przypadku IKE. Istnieje jednak możliwość przetransferowania środków z konta IKZE na otworzone konto IKZE w innej instytucji. Warto jest zwrócić uwagę na fakt, że nie da się wycofać części zgromadzonych środków. Jedyną możliwością okazuje się całkowite wycofanie środków.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia EmerytalnegoŚrodki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego można wypłacie wyłącznie po ukończeniu 65 roku oraz dokonywaniu wpłat na konto przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Drugą możliwością wypłacenia zgromadzonych dóbr jest wniosek osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego. Warto jest wspomnieć, że wypłacający ma prawo określenia formy otrzymania zgromadzonych środków. Może to być całkowita kwota lub raty. Wszystko zależy od samego oszczędzającego. Co więcej, okres wypłacania rat nie możemy być krótszy niż 10 lat, a w określonych przypadkach 5 lat.