IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, które stanowi formę dobrowolnego gromadzenia środków na emeryturę. Sam sposób gromadzenia oszczędności powinien określić zainteresowany podmiot. Możliwości jest wiele.

Indywidualne Konto Emerytalne może prowadzić każdy, kto ukończył 16 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku osób niepełnoletnich obowiązują pewne ograniczenia. W ich przypadku możliwe jest oszczędzanie wyłącznie środków, które zostały uzyskane na podstawie umowy o pracę. Jedynym wyjątkiem jest możliwość przetransferowania środków zgromadzonych przez zmarłego, do których prawo nabyła osoba małoletnia. Powyższe ograniczenie nie będzie obowiązywać osoby pełnoletniej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na Indywidualne Konto Emerytalne można wpłacić wyłącznie 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia krajowego w danym roku. Oznacza to, że kwota ta co roku może ulegać zmianie i jest w dużym stopniu uzależniona od gospodarki krajowej. Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne mogą być wpłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Od tej zasady występuje jednak wyjątek. Dotyczy to umów zawartych z domami maklerskimi. Jeśli zostało złożone odpowiednie zastrzeżenie, możliwe będzie dokonywanie wpłat w formie papierów wartościowych. W zasadzie to rozwiązanie jest jedynym wyjątkiem od obowiązku wpłacania oszczędności w formie pieniężnej.

Indywidualne Konto Emerytalne można prowadzić wyłącznie osobiście. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości otworzenia wspólnego konta z innymi osobami. Nieważny jest stopień pokrewieństwa, wiek czy relacje między osobami. Jak sama nazwa wskazuje IKE to indywidualne konta. Do gromadzenia środków ma prawo wyłącznie jedna osoba.

W celu otworzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego należy podpisać odpowiednią umowę z wybraną instytucją. Mogą to być:

  • otwarte fundusze inwestycyjne,Indywidualne Konto Emerytalne
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
  • domy maklerskie,
  • banki prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Z wybraną instytucją należy podpisać odpowiednią umowę. Tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że prawnie dozwolone jest prowadzenie tylko jednego IKE. Przed podpisaniem umowy konieczne więc będzie złożenie oświadczenia, że nie posiada się innego konta IKE. Jeśli dana osoba jest już posiadaczem IKE może przenieść dotychczas oszczędzone środki na nowe konto. Należy jednak podpisać umowę z wybraną instytucją i oświadczenie o chęci przeniesienia zgromadzonych pieniędzy.

Każda umowa o otworzeniu Indywidualnego Konta Emerytalnego powinna zawierać określone informacje. Przede wszystkim jest to oznaczenie numeru IKE, wypowiedzenie umowy, terminy dokonywania wpłat, warunki wypłat zgromadzonych środków, sposób przekazywania informacji osobie posiadającej IKE.

Wypłaty zgromadzonych środków można będzie dokonać dopiero po ukończeniu 60 lub 55 lat oraz wyjątkowo w innych określonych przypadkach.